Nhà Edge Máy tính

Bộ sàn: 1 2 4 5 6 8
Đại lý đứng trên mềm 17
Dealer Hits trên mềm 17
Đôi trên bất kỳ 2 thẻ
đôi trên cứng 9-11
Double On Hard 10-11
Double On Hard/mềm 9-11
Giường đôi sau khi chia
Đại lý Peeks Đối với BJ
Đại lý Không Peek Vì BJ
Đại lý Peeks trên Ace
Dealer Peeks trên Ten
Playtech Peek (cược chia mất)
Không Resplits
Resplit Để 3 Tay
Resplit Đến 4 Tay
Resplit Aces
Không đầu hàng
muộn (Tiêu chuẩn) đầu hàng
Đầu hàng sớm chống lại 10
hoàn toàn đầu hàng sớm
Blackjack Pays 3:2
Blackjack Pays 1:1
Blackjack Pays 6:5
Blackjack Pays 7:5
Blackjack Pays 2:1
Phù hợp BJ Pays 2:1
Không #-card Bonus
5-Card 21 Pays 2:1
5+-Thẻ 21 Trả 2:1
5-Thẻ Charlie
6-thẻ Charlie
7-Thẻ Charlie
Hit Split Aces
Không thể chia 4s, 5s, & 10s
Không thể chia Aces
Xáo trộn sau mỗi tay
sử dụng CD ngoại lệ
777 trả 3:1
Nhà cạnh mỗi tay: Độ lệch chuẩn trên mỗi tay:
Nhà cạnh mỗi cược: Độ lệch chuẩn mỗi cược: